Raipur Block Mahavidyalaya
Kharigeria, Barikul,, Bankura, 722134
Phone No. : 8373823826   Help Line No. : 9531585233
Version : ERP 3.0
© 2023-2024   Raipur Block Mahavidyalaya
Developed By : MSS Burdwan